Demo2 second Demo2 first Demo2 second Demo2 third Demo2 fourth Demo2 fifth Demo2 sixth Demo2 fifth
 
 
 
Projects - Completed Projects  
   
   
Sr. Site Architect Area (Sft)
1. Vinod Shah Hari Agashe 10000
2. Sunil Puranik Deepak Guggari 3000
3. Anna Bharekar Bipin Shah 8000
4. Srinivas Vemparla Dipak Thakkar 12000
5. Satish Mutha Dipak Thakkar 12000
6. Mohan Jindal Rajeev Vishwasrao 12000
7. Shri Prakash Bang Dipak Thakkar 8200
8. Mohan Jindal Rajeev Vishwasrao 16000
9. Rajkumar Agarwal     Rajeev Vishwasrao 4000
10. Navin Goel Dilip Jain 12000
11. Dinesh Jain   Dhiren Chheda 2000
12. Ajit Jain Hari Agashe 5500
13. Bora Family Rahul Mutha 40000
14. Pravin Jain Homework Architects 10000
 
 
Prev
Next